מבצע ביטוח חילוץ לחברי מועדון האופנועים הישראלי

המבצע הסתיים !

כתב שירות מורחב של חברת "דרכים" לחילוץ אופנועים לחברי מועדון האופנועים הישראלי:
1.עלות לחברי מועדון האופנועים הישראלי 200 ש"ח לשנה (המבצע בתוקף עד 30 יוני 2017)
2.אין הגבלה על גיל האופנוע
3.אין החרגה לפנצ'ר
4.אין חובה לרכוש ביטוח חובה,צד ג' או מקיף בסוכנות הביטוח  "יובל בר"
5.רישום לשירות יעשה באמצעות משלוח מייל אל : info@motorcycle.org.il
במייל יצויין שם פרטי,שם משפחה,מס' ת"ז,מס' טלפון נייד,מס' חבר,מספר רישוי של האופנוע.לאחר אישור תוקף  החברות,יועבר המייל לסוכנות לביטוח"יובל בר" לתשלום והמשך רישום.

תוספת חדשה וחסרת תקדים – "שירות VIP":

בעת הזמנת גרירה, זכאי בעל המנוי לשירות מונית שתיקח אותו למחוז חפצו. הגעת המונית תתואם על ידי מוקד חברת הגרירה לפי רצון בעל המנוי לאותו רגע או בתיאום עם הגעת הגרר.

 • הכיסוי מוגבל לטווח של 30 ק"מ, מעבר לזה ישלם בעל המנוי ישירות לנהג המונית את ההפרש ע"פ הצורך.
 • ללא השתתפות עצמית
 • ללא תוספת תשלום למנויים חדשים.

מחיר המנוי הנו 250 ₪ לשנה.

לחברי מועדון האופנועים הישראלי בלבד: מבצע מיוחד למנוי שנתי כולל כל ההרחבות במחיר 200 ₪ לשנה.

המבצע בתוקף עד 30.6.2017


אמנת שירות :

כתב שירות זה מפרט את סוג השירותים להם זכאי המנוי מנוי חדש ייכנס לתוקף 72 שעות לאחר התשלום בפועל

 המנוי זכאי לשירות 24 שעות ביממה בכל ימות השנה פרט ליום הכיפורים.

 גרירת האופנוע תהיה בהתאם לנסיבות בכל רחבי הארץ לרבות יהודה שומרון וחבל עזה, פרט לאזורים בהם דרוש אישור מעבר מהמשטרה / צבא, שטחי הרשות הפלסטינאית ו/או מי מטעמה.

שירותי דרך:

1 .המנוי זכאי לקבל את השירותים ללא תמורה וללא הגבלה של מס' פניות בתקופת המנוי.

2 .התנעות האופנוע כולל תיקוני דרך קלים )החלפים יהיו על חשבון המנוי

3 .חילוץ / גרירת האופנוע יהיה ממצב שטח סלול או כביש הנועד למעבר כלי רכב. החילוץ מדרך שאינה נמנית עם הגדרה זו יחויב המנוי ע"פ מחירון דרכים.

4 .דרכים אינה מתחייבת לחלץ אופנוע אשר אין אפשרות להגיע אליו בגישה ישירה ו/או חילוץ מיידי.

5 .במקרה חילוץ בו יידרש ציוד עזר )רכב 4X4 ,כננת, טרקטור וכו', יבוצע החילוץ ע"י דרכים ועבורו ישלם בעל המנוי מיידית עם קבלת השירות.

6 .דרכים בלבד תבחר את סוג השירות שיוענק למנוי בכפוף לכל מקרה.

7 .דרכים תגרור את האופנוע רק במידה ולא ניתן לתקן את האופנוע במקום, או אם לא ניתן לנסוע עם האופנוע למוסך.

8 .במקרה של תאונת דרכים בה הייתה מעורבות משטרתית, או מציאת שרידי אופנוע שנגנב, השירות יינתן לבעל המנוי רק לאחר שהמציא את אישור שחרור האופנוע מהמשטרה.

9 .שחרור האופנוע מחניון המשטרה יהיה באחריות בעל המנוי ועל חשבונו.

10.מחניונים תת קרקעיים, מקורים או מכבישי אגרה יינתן שירות בתנאי שתתאפשר גישה ישירה של רכב השירות / גרירה.

11.הלקוח לא יישא אגרת כביש 6 בגין שירות בכביש 6.

12 .לא יינתנו שירותים לאופנוע אשר יהיה נעול בכל צורה )גם לא לעצמו( כולל נעילת כידון.

13 .דרכים לא תגרור את האופנוע ממוסך או מקרבתו, דרכים לא תיתן שירות לאופנוע שטופל ע"י מי שאינו הוסמך ע"י משרד התחבורה לתיקון אופנועים.

14.שירות פריצת מנעולים ע"י מנעולן שהוסמך לכך יוזמן ע"י מוקד דרכים וישולם ע"י בעל המנוי ישירות למנעולן, בכל מקרה יהיה בעל המנוי נוכח בשעת החילוץ לשם זיהוי )תעודה מזהה עם תמונה( בעל המנוי או מי מטעמו.

15.המנוי זכאי לגרירה / חילוץ אחד בגין מקרה, או שורת מקרים הקשורים זה בזה.

16.באם פיצל המנוי את השירות, יחשב כשירות נוסף בגין אותה קריאה שהתקבלה. המנוי יחויב לפי מחירון דרכים.

17.הלקוח יהא זכאי לשירות גרירה עקב תקר בגלגל.

18.שימוש בדלק שגוי יזכה את המנוי בגרירה עד 11 ק"מ ללא תשלום ומעבר ל 11 ק"מ יגבה תשלום על פי עלות החברה לכל ק"מ.

19.שירות אספקת דלק יינתן רק לבעלי כיסוי מתאים וכולל אספקת דלק למקום האירוע )בתשלום עבור הדלק(. וגרירה לתחנת הדלק הקרובה, מקסימום עד 11 ק"מ.

20.בזמן שהמוסך סגור, הלקוח יהא זכאי לאחסנת לילה ולגרירת המשך ביום המחרת.

21.השירותים הבאים אינם נכללים בהסכם השירות ויינתנו למנוי בתשלום בלבד:

1.21 .חילוץ האופנוע שלא כתוצאה מתאונת דרכים, או תקלה מכנית כגון- שקיעה בחול

2.21 .אובדן מפתח ו/או שבר המפתח במתג ההפעלה ו/או אובדן שלט האזעקה.

תוקף המנוי:

1 .תוקף המנוי הינו לשנה, אלא אם צוין אחרת בכתב / שובר המנוי.

2 .המנוי הינו כפוף ובהתאם לתאריכי תוקף תעודת החובה של האופנוע.

3 .דרכים רשאית לא לקבל או לחדש מנוי וזאת מבלי לנמק את סיבותיה, בתנאי הודעה מוקדמת של 31 יום לסוכנות הביטוח לפני תום המנוי.

4 .דרכים רשאית להפסיק / לבטל מנוי באם לא ינהג ע"פ תקנון החברה.

5 .המנוי רשאי להעביר את זכאותו בגין מכירת האופנוע לאופנוע אחר על שמו. המנוי יכנס לתוקף לאחר 5 ימי עבודה ממועד ההחלפה. המנוי ימציא תעודת מנוי בתוקף ביום ההחלפה.

6 .המנוי הינו אישי ואינו ניתן להעברה.

הזמנת שירות ממוקד דרכים:

1 .שירותי הדרך יינתנו לבעל המנוי או מי מטעמו לאחר דיווח מסודר ע"פ הנחיות המוקד.

2 .בעל המנוי או מי מטעמו יהיו נוכחים בעת מתן השירות.

3 .דרכים לא תהיה חייבת לתת שירות באם לא יופיעו ברשומות החברה, או מסמך המוכיח את החברות כמנוי דרכים.

4 .דרכים תיתן שירותי דרך לכל הטוען כי הינו מנוי דרכים, ואין ברשותו מסמך מוכיח זאת או שאינו מופיע ברשומות החברה וזאת כנגד תשלום מיידי בשעת מתן השירות. במידה ויוכיח כי היה זכאי לשירות ללא תשלום יוחזר לבעל המנוי כל סכום שנדרש ע"י דרכים תוך 31 יום ממועד המצאת המסמכים המוכיחים זאת.

5 .בעל המנוי אחראי לשמירת האופנוע עד להגעת נציג דרכים. כל אובדן או נזק שיגרמו לאופנוע עד הגעת רכב השירות יהיו באחריותו של המנוי בלבד.

6 .דרכים תהיה אחראית לאופנוע מתחילת מתן השירות ועד לסיומו )היעד אותו קבע בעל המנוי(. דרכים תשאיר את האופנוע ביעד שבחר בעל המנוי בין אם נמצא מי שיקבלו ובין אם לאו. כל האחריות לאופנוע מאותו מועד תחול על בעל המנוי בלבד.

7 .דרכים לא תהיה אחראית לכל אובדן של חפצים או אביזרים שהושארו ליד או על או קשורים בצורה זו או אחרת לאופנוע או לידו.

8 .דרכים לא תהיה אחראית לכל חלק או חפץ שיינתקו מהאופנוע תוך זמן מתן השירות.

9 .במידה ובחר בעל המנוי להשאיר את מפתחות האופנוע ליד או על האופנוע גם אם בצורה מוסתרת, יהיה בעל המנוי אחראי לכך. באם הורה בעל המנוי למוקד דרכים להשאיר את המפתחות באופנוע או ליד או להסתירם לאחר מתן השירות, יהיה בעל המנוי האחראי הבלעדי לכל אובדן או נזק העלולים לקרות.

הצהרת בעל המנוי:

1 .כל הפרטים הם אלה שנמסרו לדרכים הן על ידי בעל המנוי או מי מטעמו במישרין או באמצעות סוכן וכי פרטים אלו נכונים.

2 .בעל המנוי מבין ומקבל את כתב השירות אשר מהווה חוזה בינו לבין דרכים.

3 .המנוי מצהיר כי האופנוע תקין וכשיר לנסיעה ולא היה מעורב בתאונה שנזקיו טרם תוקנו.

4 .בעל המנוי מצהיר כי האופנוע מטופל במוסכים מורשים.

5 .תנאי לקבלת השירות מדרכים רישיון רכב ופוליסת ביטוח בתוקף.

6 .ידוע לבעל המנוי כי כנהוג בפוליסות ביטוח מקיף במקרה גניבת האופנוע ואי מציאתו או אובדן מוחלט יבוטל המנוי ולא יינתנו כל החזרים כספיים למנוי.

7 .ידוע לבעל המנוי כי כל פניה לגורם אחר לצורך קבלת שירות ללא אישור בכתב מדרכים, לא יזכה אותו בהחזר ההוצאות גם אם היה זכאי להם מדרכים.

8 .בעל המנוי מצהיר כי האופנוע אינו משמש להשכרה, לשליחויות או לספורט תחרותי.

התחייבות בעל המנוי:

1 .לנקוט באמצעי זהירות בכדי למנוע מעשה או אירוע שבגינו תהיה דרכים חייבת לתת לו שירות דרך.

2 .להימנע מלהזמין שירות מדרכים כאשר האופנוע כשיר לנסיעה. הזמנת שירות סרק תחייב את בעל המנוי בתשלום ע"פ מחירון דרכים.

3 .להחזיר לדרכים את ההוצאות בכל מקרה בו יקבל בעל המנוי פיצוי או שיפוי מצד שלישי כלשהו עבור אותו שירות וכן להודיע לדרכים על קבלת הכספים הנ"ל.

אחריות דרכים:

1 .דרכים תפצה את המנוי על כל נזק שיגרם לאופנוע בעת מתן השירות בכפוף לחוק נזיקין 1968 תשכ"ח נוסח חדש.

2 .במקרה של נזק כתוצאה ממתן השירות יודיע המנוי לדרכים על כך בהקדם האפשרי וזאת על מנת לאפשר לנציג דרכים לבדוק את האופנוע לו נגרם הנזק.

3 .על המנוי להמציא לדרכים פירוט / דווח שמאי על כל הנזקים שלטענתו נגרמו לו.

4 .כל סכום שיוציא בעל המנוי לתיקון הנזק ולא קיבל את הסכמתה בכתב של דרכים לא יוחזר לבעל המנוי.

 

מוקד שירות דרכים 2008 *

 

פורסם בקטגוריה ארועים ופעילויות. אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.

4 תגובות על מבצע ביטוח חילוץ לחברי מועדון האופנועים הישראלי

 1. מאת לורן מורלי‏:

  אשמח אם תיצרו עמי קשר.
  בעל ואראדרו 1000 מודל 2002.
  תודה

 2. מאת אנג'ל עובדיה‏:

  אופנוע גולדווינג 2013

 3. מאת אנג'ל עובדיה‏:

  אופנוע הונדה גולדווינג 2014

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *